|  disclaimer  |  sitemap  |
 W3C valid website  W3C valid css style
   © 2024 See-IT internet services.

Algemene voorwaarden Interim Direct:

I. Algemeen
1. Interim Direct, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig haar algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk met de cliënt is overeengekomen hiervan af te wijken.
2. Tenzij anders daarin vermeld, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook door Interim Direct gedaan, vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging aan de cliënt tot het verstrekken van een opdracht aan Interim Direct.
3. Onder cliënt wordt verstaan een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die aan Interim Direct opdraagt, opdragen namens hem/hen incassowerkzaamheden ter hand te nemen met betrekking tot onbetaalde vorderingen.
4. Onder debiteur wordt verstaan een of meer natuurlijke personen, rechtspersonen of geregistreerde beroepen of bedrijven die schuldenaar zijn van de cliënt.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


II. Vorderingen
1. Ter incasso aangeboden vorderingen zijn openstaand en terstond opeisbaar van de debiteur. De aangeboden vorderingen blijven te allen tijde eigendom van de cliënt.     
2. Interim Direct heeft het recht een of meer vorderingen van de cliënt niet in behandeling te nemen en zal de cliënt in dat geval overeenkomstig schriftelijk berichten.
3. De cliënt biedt de vorderingen aan Interim Direct aan nadat de debiteur:
    a. een rechtsgeldige factuur van de cliënt toegestuurd heeft gekregen;
    b. reeds een sommatie heeft ontvangen en door de cliënt in gebreke is gesteld, beide op zijn laatst bekende adres.
4. Vorderingen ter incasso worden aan Interim Direct gepresenteerd tezamen met alle daarbij behorende relevante documentatie, waaronder algemene voorwaarden van de cliënt, facturen, herinneringen en overige correspondentie, onverminderd alle overige bewijsmiddelen waaronder ook getuigen en hun verklaringen. Interim Direct is niet gehouden de juistheid en opeisbaarheid van de aangeboden vorderingen te controleren of te toetsen.
5. Indien cliënt niet omzetbelastingplichtig is, of de prestatie die ten grondslag aan de vordering onbelast is volgens de wet op de omzetbelasting dient cliënt dit bij aanbieding van de vordering te melden. Cliënt verplicht zichzelf dit op verzoek van Interim Direct schriftelijk te verklaren.
6. Alle door de cliënt verschafte informatie en documentatie worden door Interim Direct strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter kennis van derden (anders dan de debiteur) gebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt. De vertrouwelijkheid blijft van kracht voor onbepaalde tijd of totdat deze door de cliënt zelf ten aanzien van derden niet meer in acht wordt genomen.
7. Indien en voorzover door de cliënt gewenst, zal Interim Direct alle aan haar door de cliënt verschafte documentatie aan de cliënt retourneren wanneer een vordering ten genoegen van de cliënt volledig is afgewikkeld of de werkzaamheden van Interim Direct om andere redenen zijn beëindigd, in beide gevallen nadat de cliënt het aan Interim Direct verschuldigde geheel heeft voldaan.


III. Incassowerkzaamheden
1. Interim Direct voert haar incassowerkzaamheden uit naar eer en geweten en met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van incasso procedures die onrechtmatig blijken om welke reden dan ook.
2. Interim Direct heeft het recht om, indien mogelijk, zonder voorgaand overleg vorderingen te splitsen
3. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder een overeenkomst van Interim Direct met de cliënt welke eindigt wanneer alle door de cliënt aan Interim Direct gepresenteerde vorderingen zijn geïncasseerd of afgehandeld anderszins
4. Namens en in opdracht van de cliënt en voor diens rekening onderneemt Interim Direct inspanningen de vordering van de cliënt op zijn debiteur langs buitengerechtelijke weg of, indien noodzakelijk, met inroeping van derden langs gerechtelijke weg, te incasseren.
5. Indien Interim Direct de cliënt schriftelijk mededeelt dat de vordering, naar mening van Interim Direct, niet langs buitengerechtelijke weg te incasseren valt, heeft cliënt het recht de betreffende incasso-opdracht in te trekken zonder dat hier een vergoeding meer dan € 45,-- tegenover staat.
6. De inspanningen hebben betrekking op incassering van:
    a. de hoofdsom of een opeisbaar deel daarvan;
    b. wettelijke vertragingsrente en/of overeengekomen rente;
    c. verschotten, incasso- en administratiekosten.
    7. Schikkingen met de debiteur worden door Interim Direct slechts geaccepteerd
na voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt.
8. Tegenprestaties van de debiteur, of een succesvol beroep op schuldvergelijking anderszins dan wel toegekende vorderingen in reconventie langs gerechtelijke weg strekken niet tot vermindering van de incassoprovisie voor Interim Direct over de oorspronkelijke hoofdsom.
9. Tussentijdse beëindiging door Interim Direct of door de cliënt is te allen tijde zonder opzegtermijn toegelaten met dien verstande dat Interim Direct desgewenst gerechtigd is de reeds in behandeling genomen vorderingen af te wikkelen met wederzijdse inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.


IV. Afrekening en facturering
1. Aan de cliënt wordt het volgende in rekening gebracht:
    a. Een provisie over het totaal van geïncasseerde gelden op hoofdsommen en renten (als genoemd in art. III.6.a en b van deze voorwaarden). De provisies worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De provisie wordt geheven over het bedrag van iedere gepresenteerde vordering afzonderlijk (dus niet per saldo). Betaalde bedragen en verschotten die Interim Direct ten behoeve van de incassowerkzaamheden aan derden heeft voldaan.
    b. Het salaris gemachtigde dat eventueel door de rechtbank aan cliënt is toegewezen.
    c. Alle hiervoor genoemde bedragen en percentages zijn exclusief omzetbelasting.
2. Betalingen door de debiteur aan Interim Direct of rechtstreeks aan de cliënt zijn in eerste instantie ter voldoening van de hoofdsom. Bij tussentijdse betalingen (termijnen) aan de cliënt of aan Interim Direct wordt als voorschot het commissiepercentage en eventuele bedragen zoals genoemd onder IV.1 door Interim Direct gefactureerd resp. ingehouden.
3. De cliënt dient te allen tijde door haar op een vordering ontvangen betalingen te melden aan Interim Direct, welke betalingen als incassoresultaat worden beschouwd.
4. Wordt het incasseren van een vordering op verzoek van de cliënt gestaakt of wordt afgezien van verdere vervolging op grond van eerder onvoorzienbare omstandigheden door onvoldoende of onjuiste informatie zijdens de cliënt, dan heeft Interim Direct recht op vergoeding overeenkomstig de regeling vermeld onder artikel IV.1 van deze voorwaarden.
5.Wordt het incasseren van de vordering onmogelijk gemaakt door handelen van de cliënt, dan heeft Interim Direct recht op vergoeding overeenkomstig de regeling vermeld onder artikel IV.1 van deze voorwaarden.
6. Betaling dient te geschieden zonder korting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn. Reclames naar aanleiding van de facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Interim Direct te zijn ingediend. De cliënt is niet gerechtigd betaling aan Interim Direct op te schorten op grond van een ingediende reclame.
7. Met betrekking tot iedere opdracht en desgewenst per vordering verschaffen Interim Direct en de cliënt elkaar inzage in ieders relevante boekhouding.
8. Geschillen tussen Interim Direct en de cliënt, waarin een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, worden beheerst door Nederlands recht en bij uitsluiting voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.


[ versie 1.1 ]